Palety EUR A1

A1 - Palety EUR

Palety EUR EPAL, najwy?szej jako?ci, nieuszkodzone, cechowane (z kompletem oryginalnych znaków), koloru jasnego, suche, czyste (bez ?ladów olejów, farb, smarów, zabrudze? technicznych), o ud?wigu do 1,5 t., pochodz?ce g?ównie z Unii Europejskiej i spe?niaj?ce kryteria stanu u?ytkowanych palet ?adunkowych okre?lone w Karcie UIC 435-4 MI?DZYNARODOWEGO ZWI?ZKU KOLEJOWEGO.