Palety EUR A2

A2 - Palety EUR

Palety EUR, cechowane, koloru szarego, suche, czyste, nieuszkodzone (bez ?ladów olejów, farb, smarów, zabrudze? technicznych) o ud?wigu do 1,5 t., pochodz?ce g?ównie z Unii Europejskiej i spe?niaj?ce kryteria stanu u?ytkowanych palet ?adunkowych okre?lone w Karcie UIC 435-4 MI?DZYNARODOWEGO ZWI?ZKU KOLEJOWEGO.